?

Log in

Հայաստանի ներմուծումը գերազանցում է արտահանմանը 3.1 անգամ - Все финансисты Армении - Все сюда! [entries|archive|friends|userinfo]
Все финансисты Армении - Все сюда!

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Հայաստանի ներմուծումը գերազանցում է արտահանմանը 3.1 անգամ [Jan. 26th, 2012|04:24 pm]
Все финансисты Армении - Все сюда!

finance_am

[arm3a]
2011 թ. Հայաստանի արտաքին առեւտրի շրջանառությունը հասել է 5.5 մլրդ դոլարի` 14.4 %-ով գերազանցելով 2010 թ. ցուցանիշը: Ներմուծումը 4.1 մլրդ դոլար է, արտահանումը` 1.3 մլրդ դոլար:2011 թ. արտահանումը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 27.7 %-ով, իսկ ներմուծումը` 10.7 %-ով: Դոլարի տարեկան միջին հաշվարկային փոխարժեքը դրամի նկատմամբ` 1 դոլար/372.5 դրամ:

Աղբյուրը` http://arm3a.org/index.php?lang=am&go=about_armenia&id=3059&page=1
LinkReply